หนังสือเล่มนี้มีด้วยกัน 5 บท บทที่ 1 ซึ่งเป็นบทนำพูดถึงสภาพการณ์ทั่วๆ ไปของทฤษฎีสังคมร่วมสมัยว่ามีการเปลี่ยนแปลง คลี่คลายมาอย่างไรจนถึงปัจจุบัน บทที่ 2 พูดถึงความคิดของนักคิดคนสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ชื่อกิลแบร์ ซิมงดง ที่ความคิดเรื่อง ‘การทำให้เป็นความเฉพาะเจาะจง’ (individuation) ของเขามีอิทธิพลต่อนักคิดคนสำคัญๆ ในฝรั่งเศสอย่างมาก แต่ที่ผ่านมาซิมงดงกลับไม่ได้รับความสนใจจากวงวิชาการเท่าที่ควร ปัจจุบันซิมงดงเริ่มได้รับความสนใจจากโลกวิชาการภาษาอังกฟษเพิ่มมากขึ้น การพูดถึงความคิดของซิมงดงในบทที่ 2 จึงเป็นความพยายามจะคืนความเป็นธรรมให้กับซิมงดงในเชิงวิชาการ บทที่ 3 พูดถึงความคิดของน็องซีที่นำเสนอภววิทยาอีกแบบเรียกว่า ‘พหุเอกภาวะ’ (singular-plural) ที่ช่วยให้เขาสามารถคิดเกี่ยวกับเอกภาวะและการดำรงอยู่อีกแบบที่แตกต่างไปจากอภิปรัชญา บทที่ 4 พูดถึงความคิดเรื่องความแตกต่างในตัวเอง (difference in itself) ของเดอเลิซที่เปิดพื้นที่ให้กับการขบคิดเกี่ยวกับความแตกต่างและความมากมายหลากหลายที่ไม่จำเป็นต้องอิงอยู่กับความคิดเรื่องเอกลักษณ์และความเหมือนอีกต่อไป บทที่ 5 ซึ่งเป็นบทสุดท้ายพูดถึงการเมืองของเอกภาวะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำความคิดเรื่องเอกภาวะมาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ทางสังคม-การเมือง-วัฒนธรรม สารบัญ * บทนำ (Introduction) * คิดแบบการทำให้เป็นความเฉพาะเจาะจง (Thinking on Individuation) * คิดแบบขีดจำกัด (A Finite Thinking) * คิดความแตกต่าง (Thinking Difference) * การเมืองของเอกภาวะ (The Politics of Singularity)

ข้อมูลหนังสือ