อีสานใหม่ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม ของโลกยุคโลกาภิวัตน์อย่างเต็มตัว อีสานใหม่ไม่ใช่อีสานด้วยพัฒนา อีสานใหม่ไม่ใช่อีสานที่เป็นดินแดนชายขอบ ล้าหลัง ยากจน หรือแห้งแล้งทุรกันดารอีกต่อไป หากแต่อีสานใหม่กลายมาเป็นดินแดนยุทธศาสตร์และศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาคลุ้มน้ำโขง เป็นแหล่งอาหารสำคัญของโลก (อู่ข้าวหอมมะลิ) และเป็นแหล่งต้นทางที่ส่งออกแรงงานทั้งชายหญิงที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

อีสานใหม่ได้กลายมาเป็นทำเลที่ตั้งของกระบวนการพลวัตทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมที่ผู้คนรุ่นใหม่เต็มไปด้วยความมั่นใจและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมรัฐชาติไทยและประชาคมโลกจากรากเหง้าความเป็น "ท้องถิ่นนิยม" ของตนเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • สู่วิถีอีสานใหม่
  • ผู้เขียน: พัฒนา กิติอาษา
  • สำนักพิมพ์: วิภาษา
  • จำนวนหน้า: 168 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557
  • ISBN: 9786167801032