เล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญของทฤษฎีสถาปัตยกรรมตะวันตก โดยใช้ “วิทยาศาสตร์” เป็นแว่นตาในการมองและอธิบายพัฒนาการของสถาปัตยกรรมตะวันตกตามลำดับเวลา เพื่อค้นหาทั้งความต่อเนื่องและความแตกต่างในประเด็นของความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบศึกษาเป็นสำคัญ และปราศจากการกล่าวถึงผลกระทบจากวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสถาปัตยกรรมในมิติทางวิศวกรรม โดยเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่อดีตกาลที่มนุษย์เริ่มเกิดความสงสัยในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ผ่านสู่สมัยคลาสสิกโบราณอันเป็นต้นกำเนิดของการอธิบายธรรมชาติและโครงสร้างของจักรวาลด้วยคณิตศาสตร์และเรขาคณิตอย่างเป็นแบบแผนที่เรียกว่า “ระบบเรขาคณิตแบบยูคลิด” ซึ่งได้กลายเป็นรากฐานให้กับวิทยาศาสตร์แบบธรรมชาติที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 และพัฒนาต่อเนื่องมาจนเกิดเป็นวิทยาศาสตร์แบบคลาสสิกในคริสต์ศตวรรษที่ 17 และวิทยาศาสตร์แบบใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตามลำดับ 

ข้อมูลหนังสือ

  • สถาปัตยกรรมและวิทยาศาสตร์: ภาพสะท้อนของธรรมชาติและจักรวาล
  • ผู้เขียน: สันติรักษ์ ประเสริฐสุข
  • สำนักพิมพ์: Li-Zenn Publishing
  • จำนวนหน้า: 200 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2560
  • ISBN: 9786167800912