ปัจจุบันการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมไทย ตลอดจนการวิจารณ์วรรณกรรมเข้าสู่ยุคของความหลากหลาย ทั้งในแง่ของแนวคิดทฤษฎีที่นำมาใช้วิเคราะห์ ที่มีลักษณะเป็นเครื่องมือร่วมกันกับศาสตร์สาขาอื่นๆ การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลายและจำต้องหยิบยืมมาจากสาขาอื่นๆ ผลจากแนวโน้มนี้ทำให้นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจารณ์วรรณกรรมถูกเเรียกร้องให้เปิดกว้างและเรียนรู้ในทางทฤษฎี อันถือเป็นภารกิจที่หนักอยู่ไม่น้อย

เมื่อพิจารณาว่าประวัติการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมดังที่ได้กล่าวมานี้ หล่อหลอมให้นักวิจารณ์และนักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษาด้านวรรณกรรมทำงานโดยการให้ความสำคัญ กับกรศึกษาควบคู่ไปกับศาสตร์อื่น หรือยืมเครื่องมือจากศาสตร์อื่นน้อยมาก แนวโน้มเช่นนี้จึงต้องการคนทำงานที่ต้องทำงานหนักขึ้น หลายเท่าตัวทีเดียวเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลหนังสือ

  • วิจักษ์วิจัย
  • ผู้เขียน: วิมลมาศ ปฤชากุล
  • สำนักพิมพ์: คมบาง
  • จำนวนหน้า: 387 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2560
  • ISBN: 9786167787275