เสียงนกกะปูดร้องในยามน้ำลง
บ่งบอกความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
สำหรับใจดวงที่มั่งคงมิยอมเปลี่ยน
เสียงเช่นนี้จึงเป็นเช่นเพลงรักเศร้า...

เพราะที่นี่ บ้านหลังนี้
เราต่างเป็นเจ้าของอย่างเต็มภาคภูมิ
ไม่มีใครเป็นเจ้าของมากหรือน้อยกว่ากัน…

ข้อมูลหนังสือ