บทบรรณาธิการ

สู่ไทยแลนด์ 10.0

ทัศนะวิพากษ์

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ไทยแลนด์ 10.0 และปมขัดแย้งในระบบเศรษฐกิจการเมือง : บททดลองเสนอ

อานันท์ กาญจนพันธุ์ ทำไมถึงต้องอ่านหนังสือ ชาวนาการเมือง ระหว่างบรรทัด”

เกษียร เตชะพีระ อ่าน ชาวนาการเมือง

เดชรัต สุขกำเนิด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมการเกษตรของไทยในรอบสองทศวรรษ : การวิเคราะห์ผ่านการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2536, 2546 และ 2556

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ การแยกดินแดน (Secession) การปกครองตนเอง (Autonomous) และการกำหนดอนาคตตัวเอง (Self-Determination) ในราชอาณาจักรไทย

รอมฎอน ปันจอร์ เผชิญ “สันติภาพ” สุดอันตราย : การเมืองของถ้อยคำใน “การขัดกันทางอาวุธ” ที่ชายแดนใต้/ปาตานี

ประวิตร โรจนพฤกษ์ เสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อไทยในยุคเผด็จการทหารเป็นใหญ่

ข้อมูลหนังสือ