ด้วยตระหนักว่ารากฐานภูมิปัญญา    ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริงนั้น    ควรต้องงอกเงยสั่งสมจากประสบการณ์ในสังคมของเราเอง    กระนั้นก็ตามในยุคสมัยที่สังคมไทย    ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกอย่างแนบแน่นและรอบด้านนั้น    การศึกษาทำความเข้าใจภูมิปัญญาจากภายนอกอย่างถึงราก     เป็นสิ่งที่มิอาจละเลยได้เช่นกัน     ตรงกันข้ามการเพิกเฉยที่จะศึกษารากของภูมิปัญญาดังกล่าว    แต่กลับนำเข้าองค์ความรู้จากภายนอกมาใช้อย่างหยาบง่ายด้วยมิจฉาทิฐิต่างหากที่เป็นอันตรายต่อสังคมไทยการศึกษารากฐานภูมิปัญญาที่มีอิทธิพลสำคัญต่อโลก    จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการกำหนดตำแหน่งแห่งที่ของสังคมไทยในสังคมโลกปัจจุบันที่มีพลวัตซับซ้อนตลอดเวลา

ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว การคัดเลือกหนังสือทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ที่ถือเป็นรากฐานความคิดทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำมาแปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย เพื่อให้คนไทยมีโอกาสอ่านหนังสือเล่มสำคัญของโลก จึงเป็นภารกิจหนึ่งของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันมาตั้งแต่เริ่มต้น

 The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time โดย Karl Polanyi ที่ปรากฏในบรรณพิภพตั้งแต่ปี 1944 นับว่าเป็นหนังสือเล่มสำคัญที่พยายามทำความเข้าใจโลกสมัยใหม่ภายหลังการขึ้นมาของระบบตลาดนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงมีความสำคัญในแง่การวิพากษ์เศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่สมาทานแนวคิดตลาดเสรีของอดัม สมิธ (Adam Smith) อย่างถึงแก่น จนนำไปสู่การถกเถียงแลกเปลี่ยน และสร้างสำนักเศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ (New Institutional Economics) ในทศวรรษ 1980 เท่านั้น แต่ยังเป็นหนังสือเล่มสำคัญที่ “ต้องอ่าน” ในสาขาวิชาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา ฯลฯ ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลหนังสือ

  • เมื่อโลกพลิกผัน การปฏิวัติอุตสาหกรรม จุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน
  • แปลจากหนังสือ: The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time
  • ผู้เขียน: Karl Polanyi
  • ผู้แปล: ภัควดี วีระภาสพงษ์
  • สำนักพิมพ์: ฟ้าเดียวกัน
  • จำนวนหน้า: 457 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2559
  • ISBN: 9786167667447