บทบรรณาธิการ 

  • ระบอบเทคโนแครตโต้กลับ

ทัศนะวิพากษ์

  • เอกสิทธิ์ หนุนภักดี เทคโนแครตกับประชาธิปไตยในช่วงเปลี่ยนผ่านของไทย : กรณีศึกษาคลังสมองทีดีอาร์ไอ
  • อะกิระ ซุเอะฮิโระ เขียน ภัควดี วีระภาสพงษ์ แปล ระบอบเทคโนแครตกับทักษิณาธิปไตยในประเทศไทย : การปฏิรูประบบราชการและระบบงบประมาณภายใต้รัฐบาลทักษิณ
  • ลลิตา หาญวงษ์ อูนุ เทคโนแครตแบบพม่า และที่ปรึกษา เศรษฐกิจชาวต่างชาติ : การปะทะทางอารยธรรม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของพม่ายุคหลังเอกราช ค.ศ.1948-1958
  • ธนาวิ โชติประดิษฐ 9 Land Art นิเวศน์ศิลป์บนแผ่นดินของกษัตริย์ภูมิพล

รายงานพิเศษ

  • ธนาพล อิ๋วสกุล คนทั้งโลกมองเห็นเป็นสีดำ แต่เจ้ากรรมมองเห็นเป็นสีขาว : ว่าด้วยคดีทองแดงจากมุมมองสื่อนอก

ข้อมูลหนังสือ