บทบรรณาธิการ 

 • กองบรรณาธิการ ห้าม (รอ) เวลา

หาเรื่องมาเล่า

 • สรณ ขจรเดชกุล   หลายชีวิต ซุนยัดเซ็น
 • ภาคิน นิมมานนรวงศ์  Marxism vs. Subaltern Studies : วิวาทะระหว่าง Vivek Chibber กับ Partha Chatterjee
 • ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์   The May 2014 Coup : The Ninth Month in the Ninth Reign

ปฏิกิริยา

 • อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง   การเมือง ศีลธรรม และความปรารถนา ปัญหาและข้อคิดเห็นบางประการต่อบทความเรื่อง “คำสัญญาของความปรารถนา” ของทวีศักดิ์ เผือกสม”

หมู่บ้านโลก

 • เนตรดาว เถาถวิล   กับดักรายได้ปานกลางกับอนาคตของชนบทไทย

ทุนนิยาม

 • เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร   นัยของการเป็นดีทรอยต์แห่งตะวันออก

บทความปริทัศน์

 • ตฤณ ไอยะรา   ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย บทสนทนาว่าด้วยชนชั้นกลางและการเปลี่ยนผ่านใน “ชนบท”

ทัศนะวิพากษ์

 • ไชยันต์ รัชชกูล   อะไรเปลี่ยน อะไรไม่เปลี่ยน ในพลวัตของรัฐไทย
 • ธนศักดิ์ สายจำปา   “ระบอบทักษิณ” ในฐานะผู้ปลดปล่อยความปรารถนาของคนในสังคมไทย
 • ธนาพล อิ๋วสกุล   วุฒิสภา : ป้อมปราการของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รายงานพิเศษ

 • ชัยธวัช ตุลาธน   จากวิวาทะการเปลี่ยนผ่านจาก “ศักดินา”สู่ “ทุนนิยม” สู่บททดลองเสนอ ว่าด้วย “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ในฐานะรูปแบบรัฐกระฎุมพีของไทย

หน้าซ้ายในประวัติศาสตร์

 • สรณ ขจรเดชกุล   กำเนิดและจุดจบของสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย (สปท.)
  • คำแถลงไขการปิด สปท.
  • คำชี้แจงเนื่องจากการยุติออกอากาศ สปท.
  • ข้อคิดเห็นและข้อเสนอในการปิดการกระจายเสียง

ข้อมูลหนังสือ

 • ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
 • ผู้เขียน: วารสารฟ้าเดียวกัน
 • สำนักพิมพ์: ฟ้าเดียวกัน
 • จำนวนหน้า: 281 หน้า ปกอ่อน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2558
 • ISBN: 9786167667324