ภายหลังรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างนายทหารที่สูญเสียอำนาจไปภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กับฝ่ายนิยมเจ้าที่พยายามโต้การปฏิวัติ 2475 และรื้อฟื้นความชอบธรรมกับอำนาจของกลุ่มตนภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ในห้วงเวลาดังกล่าว พลังและอุดมการณ์ทางการเมือง 2 ขั้ว 2 แนวทางได้ปรากฏและเติบโตขึ้นในสังคมไทย

ขั้วหนึ่ง ฝ่ายนิยมเจ้าได้สถาปนาอุดมการณ์กษัตริย์นิยมและประชาธิปไตยแบบไทย ซึ่งจะเป็นหน่ออ่อนของ “ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ในปัจจุบัน พร้อมกับเริ่มถวายคืนพระราชอำนาจผ่านรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2490 และ 2492 กระทั่งขาดการยึดโยงกับอำนาจอธิปไตยของประชาชน

ข้อมูลหนังสือ

  • ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-กันยายน 2556 กษัตริย์ศึกษาในรัฐไทย หลัง พคท. หลัง ภปร.
  • ผู้เขียน: วารสารฟ้าเดียวกัน
  • สำนักพิมพ์: ฟ้าเดียวกัน
  • พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2556
  • ISBN: 9786167667263