เส้นทางการเข้าสู่ขบวนปฏิวัติของคนในสังคมโดยเฉพาะคือคนหนุ่มสาวย่อมแตกต่างกันออกไป นับจากการเรียนรู้และแรงบันดาลใจต่างๆ ที่มีหลายรูป หลายสี ในนั้นรวมทั้งโลกทัศน์ ชีวทัศน์ ทัศนะหลักทางชนชั้น ปณิธาน การกำหนดอุดมการณ์ และสิ่งสำคัญที่ไม่ควรหลงลืมนั่นคือความรัก พูดถึงความรักและแบบฉบับอันเป็นแรงบันดาลใจของคนหนุ่มกลุ่มหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนได้เก็บนำมาร้อยเรียงถ้อยคำเป็นตอนเสริมแต่งด้วยจินตนาการที่สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยเจตนารมณ์เดียวคือจารึกหยาดเหงื่อ หยดเลือดความคิดทางปัญญาของพวกเขาเหล่านั้น แน่นอน มหาชนเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ก็เป็นผู้สร้างวีรบุรุษของตน จากแบบอย่างของมหาบุรุษ และวีรชนไม่จำเพาะเจาะจงแต่ในการปฏิวัติของลาว เช่น ท่านประธานไกสอน พมวิหานประธานสุภานุวง วีรชนสีทอง ดวงใจ พิจิต สีไคร สิทธิชน นางเคน นางไตเพชร ทรงกว้าน บากัว และคนอื่นๆ เคียงคู่กันนั้นยังมีแบบฉบับนักปฏิวัติระดับสากลเช่น ประธานโฮจิมินห์ เช เกวาร่า จิตร ภูมิศักดิ์ ซึ่งมีแรงบันดาลใจไม่น้อยสำหรับคนหนุ่มสาวผู้เริ่มเรียนรู้การปฏิวัติในระยะปีแรกของการปกปักรักษาและสร้างสาธารณรัฐ...ฯลฯ

ข้อมูลหนังสือ