ซาร์ตร์ได้กล่าวยกย่องคาฟคาว่า ‘เป็นหนึ่งในนักประพันธ์ที่ยิ่งใหญ่และพิเศษสุดของยุคสมัยนี้’ และยอมรับว่าตนได้รับอิทธิพลจากงานเขียนคาฟคาเป็นอย่างมาก

— ถนอมนวล โอเจริญ

 

ความสลับซับซ้อนในผลงานของคาฟคานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยง กับสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยของเขาอยู่มาก กระทั่งกล่าวได้ว่า ไม่มีนักประพันธ์สมัยใหม่ คนใดที่มีผู้ตีความผลงานของเขาได้หลายแง่หลายมุมแตกต่างกันไปเช่นคาฟคา

— ดวงพร พงษ์โสภาวิจิตร

ข้อมูลหนังสือ