รวมความเรียงจำนวน 16 ชิ้นในเล่ม "มาจากทางสายเปลี่ยว" นี้ กล่าวอย่างตรงไปตรงมาก็ต้องว่า พจนา จันทรสันติไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเฉพาะผู้แปลเท่านั้น ด้วยข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า 'My Belief : Essays on Life and Art' ซึ่งรวบรวมความเรียงตั้งแต่ปี ค.ศ.1904-1961 ของแฮร์มันน์ เฮสเสอะ แปลจากภาษาเยอรมันเป็นอังกฤษโดย Denver Lindley (ยกเว้นสองชิ้นที่แปลโดย Ralph Manheim นั้นคือ 'From a Diary' กับ 'Anti-Semitism') และจัดพิมพ์ออกมาครั้งแรกเมื่อปี 1974 โดย Farrar,Straus and Giroux นั้นจริงอยู่ที่มันได้รับการยอมรับนับถือ ว่าเป็นหนังสือยามความเรียงฉบับสมบูรณ์สุดในภาคภาษาอังกฤษของนักเขียนนักคิดรางวัลโนเบลประจำปี 1946 เพราะไม่เพียงเผยให้เห็นเส้นทางแห่งการฝักใฝ่ในทางปัญญาอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั้งโลกตะวันตกและตะวันออก หากยังรวมไปถึงความสนใจในระดับรู้สึกรู้จริงที่มีต่อวรรณกรรมยุโรปและอเมริกา ซึ่งทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่ในภาคที่สองของเล่มรวม 28 ชิ้นด้วยกัน ยิ่งในส่วนของภาคแรกจำนวน 46 ชิ้น ยิ่งฉายชัดให้เห็นแง่มุมความคิดอย่างลึกซึ้งคมคาย ตลอดจนภาวะความรู้สึกอันประณีตละเอียดอ่อนต่อการณีต่างๆ รอบตัว พูดอีกแบบก็ต้องว่า ฉบับภาษาอังกฤษนั้นบรรจุข้อเขียนประเภทความเรียงของแฮร์มันน์ เฮสเสอะ รวมทั้งสิ้น 74 ชิ้นด้วยกัน นั่นหมายความว่า "มาจากทางสายเปลี่ยว" ซึ่งแปลจากต้นภาษาอังกฤษของเล่มดังกล่าวอีกที จึงไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์ในความหมายเคร่งครัด หากแต่ผู้แปลอย่างพจนา จันทรสันติได้ทำหน้าที่ประหนึ่งบรรณาธิการอีกด้วย กล่าวคือ เลือกสรรมาเพียงบางส่วนจากภาคแรกเท่านั้น โดยอาศัยความชื่นชอบเป็นแรงจูงใจเบื้องต้น สมทบกับการพิจารณาในลำดับถัดมาด้วยว่า หากถ่ายทอดออกไปแล้ว มันจะกลายเป็นความทุกข์หรือก่อให้เกิดความรื่นรมย์ทางการอ่านอย่างพอเหมาะพอดีแก่ขาประจำและขาจรของนักเขียนนามอุโฆษท่านนี้

ข้อมูลหนังสือ