มีนักวิชาการจำนวนน้อยที่ให้ความสำคัญกับการผสมผสานมิติเชิงจิตวิญญาณเข้ากับทฤษฎีและหลักวิชาในการอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในจำนวนนั้น น้อยยิ่งกว่าที่ทำได้อย่างลุ่มลึก ตกผลึก หมดจดและมีพลัง เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ย่อมเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยยิ่งกว่าน้อยนั้น เสกสรรค์ ประเสริฐกุล แกนนำนักศึกษายุค 14 ตุลาคม 2516 นอกจากจะมีบทบาทเป็นอาจารย์สอนการเมืองการปกครองไทยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากว่า 20 ปี ยังเป็นนักคิด นักเขียนที่มีผลงานจำนวนมากเผยแพร่อยู่ในทุกวันนี้ ในความเห็นของเรา เขาจึงเป็นตัวแทนแห่งยุคสมัยที่โดดเด่นที่สุด เหมาะสมที่สุด ที่จะเป็นผู้ถือคบไฟในการศึกษาอดีตมองหาอราคตร่วมกัน

ข้อมูลหนังสือ