แม้ฌอง-ปอล ซาร์ตร์จะมิใช่ผู้ให้กำเนิดเอกซิสเตนเชียลิสม์ในความหมายเคร่งครัด กระนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเป็นผู้พัฒนาวิถีทรรศน์ และจัดระเบียบแนวคิดนี้ให้เป็นระบบ อีกทั้งเผยแพร่และประพฤติตนกลมกลืนกับความคิดความเชื่อที่เขาฟื้นฟูบูรณะขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่า "เอกซิสฯคือซาร์ตร์ ซาร์ตร์คือเอกซิสฯ" หรือจะพูดว่าเป็นเจ้าสำนัก "ตัวจริง" ก็ยิ่งไม่ผิด ปรัชญาเอกซิสฯของซาร์ตร์ทรงอิทธิพลทางความคิดอย่างยิ่งต่อคนรุ่นใหม่ในยุคสมัยของเขา โดยเฉพาะสาระสำคัญที่ว่า "มนุษย์คือเสรีภาพ" แนวคิดดังกล่าวไม่เพียงชี้ทางสว่างให้คนหนุ่มสาวตระหนักถึงการดำรงอยู่มีศักดิ์ศรี หากยังกระตุ้นเตือนให้ต่อต้านการครอบงำหรือกดข่มเนื้อแท้แห่งความเป็นมนุษย์ในกรณีต่างๆ อีกด้วย กระนั้น แนวคิดเอกซิสฯของซาร์ตร์ก็ถูกแปรค่าตีความไปตามจริตของแต่ละคนในเวลาต่อมา มากครั้งบ่อยคราออกจะปนเปื้อนไปด้วยรสนิยมและอารมณ์ส่วนตัวมากกว่ายึดกุมแก่นแกนอันเต็มไปด้วยเหตุผล จนบางทีเสรีภาพในความหมายเอกซิสฯของซาร์ตร์ถึงขั้นแปลงร่างเปลี่ยนรูปไปเป็นคนละโลก ฯลฯ

ข้อมูลหนังสือ