รวมถ้อยสนทนาและปาฐกถาในวาระต่างๆ ของปัญญาชนนักคิดนักเขียนระดับนำของสังคมไทยอีกคนหนึ่ง นอกจากพยายามกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงแก่นสาระความหมายของชีวิตที่มีคุณค่าทั้งในส่วนที่ปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกและต่อตนเองแล้ว เสกสรรค์ ประเสริฐกุลยังแจกแจงถึงมูลเหตุปัจจัยต่างๆ อันส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ หรือพูดอีกแบบก็คือ ทำให้มิติแห่งความสัมพันธ์ของผู้คนในบ้านเมืองของเราพลอยขยับปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่น่าเป็นห่วงยิ่ง โดยเฉพาะบทความสัมพันธ์ด้านดีที่เราเคยมีต่อกัน กล่าวอย่างย่นย่อก็ต้องว่า สังคมไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก ได้ก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ ผู้ที่เคยอ่น “วิหารที่ว่างเปล่า” มาแล้ว เชื่อว่าน่าจะทำความเข้าใจต่อแง่มุมความคิดในประเด็นต่างๆ ของเสกสรรค์ในเล่มนี้ได้ง่ายกว่า เนื่องจากหลายปัญหาเป็นการสาธิตเชิงรูปธรรมให้เห็นชัดยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้นก็ชี้ให้เห็จสภาวะเสื่อมทรุดที่คล้ายจะหยุดไม่อยู่ของโลกและสังคมไทย อย่างไรก็ตาม นับเป็นเพียงการชี้ชวนให้แล “เห็น” สิ่งที่เป็นอยู่จริงเสียก่อน เพื่อจะได้รับมือกับมันอย่างมีสติเท่าทัน รวมทั้งรู้จักถอนอุปาทานในประการต่างๆ “ตัวตนและจิตวิญญาณ” นับเป็นปรารถนาดีที่เสกสรรค์ ประเสริฐกุล มอบแก่ผู้อ่านของเขาในระดับไม่ธรรมดา... สารบัญ * เปิดประตูสู่ “วิหารที่ว่างเปล่า” * นักปฏิวัติกับประเด็นจิตวิญญาณ * วิถีแห่งความงาม * ว่าด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ * ความรู้ ตัวตนและการแสวงหาทางจิตวิญญาณในยุคโลกาภิวัตน์

ข้อมูลหนังสือ