ข้าพเจ้าหันมองเพื่อนหนุ่มต่างพันธุ์เหล่านั้นด้วยความรู้สึกโทมนัสและพานป่วยในลำไส้ ความบังเอิญชักชวนให้เรามาพบกัน และด้วยความบังเอิญนั้นข้าพเจ้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเป็นนวนิยาย เป็นงานเขียนที่ถือว่าเป็นหน้าที่จะต้องเขียนด้วยความรู้สึกผูกพันของการเป็นคนไทย และเกียรติภูมิของคนไทยทุกคน ซึ่งเราหยิ่งและต่างบอกตัวเองว่าต้องผดุงไว้ และหวงแหน และข้าพเจ้าจะมีความรู้สึกในทางโต้แย้งกับความประพฤติของใครหน้าไหนอย่างมากที่สุดที่จะพึงทำได้ก็คือพยายามเรียบเรียงความรู้สึกเหล่านั้นวางลงบนหน้ากระดาษในโฉมของนวนิยาย การเขียนนวนิยายมันก็เป็นการทำงานเหมือนกัน เป็นงานบันทึกความเคลื่อนไหวของสังคมไว้ในอีกลักษณะ เป็นงานที่นักประวัติศาสตร์ และนักสังคมศาสตร์ และนักวิชาการในแขนงอื่นๆ ซึ่งต่างมีชื่อเรียกตัวเองไว้หรูๆ ย่อมทำไม่เป็น

ข้อมูลหนังสือ

  • ใต้ถุนป่าคอนกรีท
  • ผู้เขียน: 'รงค์ วงษ์สวรรค์
  • สำนักพิมพ์: สามัญชน
  • จำนวนหน้า: 664 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2556
  • ISBN: 9786167474052