ขอนอบน้อมแด่องค์พระศากยมุนีพุทธเจ้า ผู้ประดิษฐานการปฏิวัติด้านในแก่โลกของเรา, ด้วยความสํานึกในพระกรุณาธิคุณอย่างสูงสุด และขอสรรเสริญพระคุณยิ่งขึ้นไป พระองค์ทรงมีพระญาณพิชิตความยึดถืออัตตา, ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์อย่างมิรู้หน่าย, ทรงหยั่งรู้ความเป็นไปในวังวน

ในอดีตกาลผ่านมา ว่าเป็นเพียงมหรสพแห่งวัฏจักรมนุษย์ ด้วยพระปรีชาเลิศล้ำในการปลดปล่อยสรรพสัตว์ให้หลุดพ้น พระองค์ทรงสั่งสอนถึงความเกี่ยวเนื่องอันล้ำลึก และทรงเริ่มการปฏิวัติด้านในอย่างมุ่งมั่นสุขุม, ทรงวางรากฐานรัตนประชาคมผู้รักความหลุดพ้น, ทรงสอนให้รู้จักความกรุณา ความเป็นธรรม และขันติ, การทํากิจร่วมกัน การมุ่งสู่ทิศทางเดียวกัน และสร้างกุศลดีงาม ทรงอบรมสรรพสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ เพื่อความเป็นอริยะในพุทธจักรวาล พระองค์ทรงเรียกว่า “ขันติธรรม”!

ข้อมูลหนังสือ

  • ปฏิวัติด้านใน ชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุขที่แท้
  • แปลจากหนังสือ: Inner Revolution Life, Liberty and The Pursuit of Real Happiness
  • ผู้เขียน: Robert Thurman
  • ผู้แปล: พินทุสร ติวุตานนท์
  • สำนักพิมพ์: สวนเงินมีมา
  • จำนวนหน้า: 280 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2561
  • ISBN: 9786167368955