คำสอนซกเชนเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งและมีคุณค่าอย่างยิ่ง  อธิบายธรรมชาติของจิตใจซึ่งอยู่เหนือความเข้าใจอันเป็นทวิภาวะโดยตรง ด้วยเหตุนี้ในสมัยโบราณคำสอนซกเชนจึงถูกสอนในมางลับ ถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ที่มีความสามารถสูงเพียงไม่กี่คน การจะเข้าใจคำสอนซกเชนได้อย่างแท้จริง จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์จากการปฏิบัติ กระนั้นการได้ฟังบรรยายและอ่านหนังสือเล่มนี้ ก็เป็นเหมือนการได้เห็นภาพถ่ายของจุดหมายปลายทางที่เราพยายามไปให้ถึง ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและมีกำลังใจในการปฏิบัติ ในหนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงอธิบายคำสอนซกเชน แต่ยังได้อธิบายหลักการของพระสูตรและตันตระไว้ด้วย ซึ่งช่วยให้เข้าใจภาพรวมของแต่ละมรรควิถีที่ปฏิบัติในแต่ละนิกายได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลหนังสือ