ในแต่ละขณะจิตเราสัมผัสชีวิต ณ ขณะนั้น เพียงครั้งเดียว ไม่ว่าวันดีหรือวันร้าย วันทุกวันรวมกันเป็นชีวิตเรา

ข้อมูลหนังสือ