ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงเด็กด้วยการเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่ โดยการใช้ความสัมพันธ์หรือพื้นที่ร่วมระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ให้เหมาะสมที่สุด ช่วยผู้ใหญ่ให้ค้นพบอัจฉริยภาพ “แบบเด็ก” ในธรรมชาติของตนอีกครั้ง ขณะที่ผู้ใหญ่ชี้แนะ ให้คำปรึกษาและเรียนรู้จากเด็กนั้น ความสามารถและความเป็นไปได้ใหม่ๆ จะถูกปลุกขึ้นและพัฒนาในตัวผู้ใหญ่ด้วย พลังสร้างสรรค์และความใส่ใจที่ซึมซาบอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กจะเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่ นั่นหมายถึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่เป็นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เราเรียกว่าภาวะความเป็นเด็ก ซึ่งเปลี่ยนแปลงเด็ก ขณะเดียวกันก็ย้อนกลับมาเปลี่ยนผู้ใหญ่ด้วย เราเรียกพลวัตที่ให้และรับซึ่งกันและกันอย่างสนุกสนานนี้ว่า ความสัมพันธ์ที่เหมาะที่สุดต่อการเรียนรู้ (Optimum Learning Relationship)

ข้อมูลหนังสือ