พระสงฆ์และจีวรนั้นคนทั่วไปมองว่าเป็นของสูง ส่วนบทสวดมนต์ที่ประกอบด้วยพุทธพจน์นั้น ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง  เมื่อผนวกทั้งสามสิ่งเข้าด้วยกันในพิธีนี้โดยมีต้นไม้เป็นศูนย์กลาง ก็เท่ากับบ่งชี้ว่า ต้นไม้ไม่ใช่สิ่งสามานย์ (profane) หรือวัตถุที่เราจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ แต่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ อันเราควรเคารพและปกป้อง 

แม้การบวชต้นไม้เป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติในไทย แต่มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้น้อยมาก หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกก็ว่าได้ที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียด ทั้งประวัติความเป็นมา บริบททางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง และผลกระทบ... นอกจากบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระสงฆ์ไทยในชนบทและบริบททาง สังคมที่แวดล้อมตัวท่านแล้ว ยังตั้งคำถามที่ชวนให้คิด และอาจหาคำตอบไม่ได้ง่ายๆ อาทิ อะไรคือตำแหน่งแห่งที่ของพระสงฆ์ในสังคมสมัยใหม่ บทบาทและจุดยืนของพุทธศาสนาท่ามกลางกระแสทุนนิยมอันเชี่ยวกราก ควรจะเป็นอย่างไร  “ธรรม” กับ “โลก” ควรมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร  คำตอบที่สังคมเห็นพ้องจะส่งผลอย่างมากต่อทิศทางของพุทธศาสนาและพระสงฆ์ไทย ในอนาคต

- พระไพศาล วิสาโล

บางส่วนจาก “คำนำ”

สถาบันสงฆ์สยามกระแสหลักถูกโจมตีว่าอยู่ฝ่ายนายทุนขุนศึกมากเกินไป  โดยไม่รู้ตัวถึงจุดยืนของตน โดยที่นั่นคือพวกโค่นล้างทำลายป่าด้วยความร่วมมือของพ่อค้าตัวโตๆ อีกด้วย ในขณะที่พระนักพัฒนาที่มีชื่อและบทบาทดังที่เอ่ยไว้ในเล่มนี้เป็น ฝ่ายอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธอย่างน่านิยมยกย่อง

 

ข้อมูลหนังสือ