[…] การวิเคราะห์ของสกุลความคิดนี้ มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การตั้งข้อระแวงสงสัยอย่างถอนรากถอนโคน (radical suspicion) ต่อบรรดามโนทัศน์หลักๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในแวดวงวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นมโนทัศน์เรื่องความหมาย (meaning) การเป็นตัวแทน (representation) การรับรู้ (subjectivity) เจตนา (intention) หรือเอกลักษณ์/ตัวตน (identity) […]

[…] สำหรับเป้าหมายของการศึกษา / วิจัยในแบบหลังโครงสร้างนิยม / หลังสมัยใหม่นิยมไม่ใช่การค้นหาและสถาปนากฎสากลอย่างวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแต่เป็นการศึกษาเพื่อต้องการตัดข้ามหรือฉีกออกไปจากบรรดากฎเกณฑ์ที่ดำรงอยู่เพื่อสร้างพื้นที่ราบให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันมากขึ้น […]

[…] การพูดถึงการล่มสลายของเรื่องเล่าขนาดใหญ่อย่างวิทยาศาสตร์และความจริงมีผลให้ความจริงถูกสลายสั่นคลอน และถูกตั้งคำถามซึ่งทำให้ทึกทักล่วงหน้าอีกต่อไปไม่ได้ว่ามี ‘ความจริง’ ดำรงอยู่เป็นเอกเทศล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว คำถามที่ว่า ‘อะไรคือความจริง?’ กลับกลายมาเป็นประเด็นที่ต้องขบคิดและถกเถียงกันอีกครั้ง […]

[…] สำหรับนักทฤษฎีแนวหลังโครงสร้างนิยม / หลังสมัยใหม่นิยม มนุษย์ไม่ใช่พลังแห่งเจตจำนงเสรี แต่มนุษย์เป็นเพียงผลผลิตและผลพลอยได้แห่งยุคสมัยที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา […]


 

ข้อมูลหนังสือ