พิมพ์ครั้งที่สาม 2560  -- รวมบทความว่าด้วยแนวคิดที่เฟื่องฟูในโลกวิชาการสายสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ร่วมสมัยอย่าง 'ความหลากหลายทางวัฒนธรรม' (Multiculturalism) บทความขนาดยาวว่าด้วย 'เอกเทวนิยม' กล่าวถึงรากฐานความคิดทางศาสนาแบบการนับถือพระเจ้าองค์เดียวที่ต่อเนื่องมาถึงฐานคิดทางการเมืองสมัยใหม่ ความไม่อดกลั้นใน ‘ความอดกลั้นของเสรีนิยม’ อธิบายถึงแนวคิดทางการเมือง-สังคมในเชิงประวัติศาสตร์ ว่าด้วยความอดทนอดกลั้นในความยอกย้อน ย้อนแย้ง ย้อนศร ของเสรีนิยม! บทความใหม่เรื่อง 'ใบมรณบัตรของความหลากหลายทางวัฒนธรรม' บทสรุปที่ (ยัง) ไม่จบของแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม --

ข้อมูลหนังสือ

  • ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 3)
  • ผู้เขียน: ธเนศ วงศ์ยานนาวา
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 246 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — มกราคม 2560
  • ISBN: 9786167196404