บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน หนังสือ "แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน" เล่มนี้ เป็นบทวิเคราะห์ทางการเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน ด้วยการนำเสนอมุมมองทางการเมือง ซึ่งเป็นความพยายามส่วนหนึ่งที่ต้องการเปิดพื้นที่และวิธีการมองพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยไทยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด การศึกษาและค้นค้าทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงรักษาระบบอประชาธิปไตยนี้ต่อไป "...บนสวรรค์ไม่อาจมีเสรีภาพและความต้องการในเสรีภาพได้ มีแต่สังคมมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นที่ต้องการเสรีภาพ !..."

ข้อมูลหนังสือ