On Contemporary Literature

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านปรากฏการณ์วรรณกรรม

วรรณกรรมศึกษาสมัยใหม่ที่เริ่มตั้งแต่ยุคหลังรัชกาลที่ 7 เข้าสู่วรรณกรรมเพื่อชีวิต จนปัจจุบันผู้เขียนรวบประเด็นน่าสนใจต่างๆ ในช่วงรอยต่อทางประวัติศาสตร์วรรณกรรม การอ่าน การเขียนและการประเมินค่าจนถึงความร่วมสมัย ที่มีความขัดแย้ง ความรุนแรง วาทกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิกฤตในท่ามกลางโลกาภิวัตน์ในสังคมไทย สำนึกในวัยเยาว์ การโหยหาอดีตที่ต้องใช้แนวคิดอันหลากหลายในการวิเคราะห์ตีความ

รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์

(ไพฑูรย์ ธัญญา)

ข้อมูลหนังสือ

  • ON Contemporary Literature เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ปรากฏการณ์วรรณกรรม
  • ผู้เขียน: รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 400 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — มกราคม 2559
  • ISBN: 9786167184630