เรื่องสั้นชุด “ก่อกองทราย” ของไพฑูรย์ ธัญญา ประกอบด้วยเรื่องสั้นรวม 12 เรื่อง งานของไพฑูรย์ ธัญญา มีลักษณะที่แสดงถึงชีวิตและธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสากล ดังเช่นมนุษย์ทั่วไปในโลกพึงจะเป็นและในขณะเดียวกันก็มีสีสันชีวิตของท้องถิ่นและความเป็นไทยทั้งในด้านถ้อยคำ และการใช้ฉากอันเป็นท้องเรื่อง

เนื้อเรื่องมีความหลากหลาย แสดงปัญหาและแง่มุมต่างๆ ของชีวิตหลายเรื่องเช่น “คนบนสะพาน” “บ้านใกล้เรือนเคียง” และ “เพื่อนบุณย์” สะท้อนธาตุแท้ของคน ส่วนเรื่อง “คำพยากรณ์” และ นอกเขาไฟ” เน้นความคิด ความเชื่อของคนในชนบท และบางเรื่องก็แสดงถึงสัจธรรมของชีวิตโดยแท้

ไพฑูรย์ ธัญญา ใช้กลวิธีเสนอเรื่องหลายแบบที่แยบยล สอดคล้องกับเนื้อหาอาจจะอ่านได้อย่างตรงไปตรงมา หรืออย่างมีนัยเป็นสัญลักษณ์ เช่นเรื่อง “ก่อกองทราย” และ “คำพยากรณ์”

ลักษณะเด่นของวิธีนำเรื่องอีกประการหนึ่ง คือการเสนอความจริงที่บางครั้งอาจจะไม่สวยงาม แต่ก็ไม่สร้างความรู้สึกขมขื่น บางครั้งยังแฝงอารมณ์ขันไว้ด้วย

ไพฑูรย์ ธัญญา ใช้ภาษาที่มีลักษณะกวี ประณีต รื่นหู กะทัดรัด และไม่ซับซ้อน อุดมด้วยถ้อยคำที่ให้จินตภาพ ประทับใจด้วยสี แสง และเสียง

ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นนี้ คณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมเพื่อรับรางวัลซีไรต์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรื่องสั้นชุด “ก่อกองทราย” ของ ไพฑูรย์ ธัญญา ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี พ.ศ. 2530

ข้อมูลหนังสือ

  • ก่อกองทราย (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: ไพฑูรย์ ธัญญา
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 200 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 45 — กันยายน 2559
  • ISBN: 9786167184623