ผลงานของนักเขียนหนุ่มผู้ข้ามฝันมากับกาลเวลา

เรากำลังกลายพันธุ์

โดย เกริกศิษฏ์ พละมาตร์

นักเขียนยอดเยี่ยมรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ปี 2554

กาแฟเรื่องสั้นของเกริกศิษฏ์เกือบทุกแก้ว ทำให้เราตระหนักได้ว่า

ผู้คนในวิถีดั้งเดิม คุณค่า อุดมการณ์และอัตลักษณ์เก่าแก่

กำลังถูกคุกคาม กัดกร่อน บ่อนทำลาย มันได้ขับเบียดผู้คนกลุ่มหนึ่ง

ให้กลายเป็นคนชายขอบของยุคสมัยที่ทำอย่างไร

พวกเขาก็ไม่อาจมีชีวิตให้กลมกลืนกับมันได้

เรื่องสั้น “บางลาไม่เคยลาก่อน” กล่าวถึงคนกลุ่มนี้กับ “โอเอซีส”

พื้นที่เล็กๆ ในซอกตึกใหญ่กลางเมือง

แห่งธุรกิจการท่องเที่ยวอันเป็นเสมือนโลกใบเล็กของพวกเขา

เป็นพื้นที่เล็กๆ ที่คนชายขอบผู้กำลังถูกกัดกร่อน

บ่อนทำลายจิตวิญญาณ ได้มาพึ่งพิงอาศัย

พวกเขาสร้างพื้นที่นี้ขึ้นมา

เพื่อเยียวยาและรักษาอัตลักษณ์ของตนให้อยู่ยาวนานที่สุด

กระนั้นเมื่อถึงเวลาหนึ่ง

ผู้คนชายขอบเหล่านี้ก็ต้องเอ่ยคำลาระหว่างกันและกัน

จากเรื่องสั้นและกาแฟ โดยไพฑูรย์ ธัญญา

ข้อมูลหนังสือ