ในหนังสือเล่มนี้ Tina Seelig ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด จะบอกเล่าเนื้อหา กรณีศึกษา ตลอดจนแบบฝึกหัดต่างๆที่ใช้จริงโดยละเอียด

ราวกับผู้อ่านได้เข้าไปนั่งเรียนด้วยตัวเอง

ข้อมูลหนังสือ