งานเขียนเกี่ยวกับลักษณะของ ‘ประวัติศาสตร์’ อาจแบ่งได้เป็นสามประเภท

ประเภทแรกคือหนังสือแนะแนวให้ ‘ทำอย่างไร’ ประเภทที่สองเป็นการสำรวจ วิเคราะห์ทางปรัชญาเรื่องทฤษฎีว่าด้วยความรู้ ประเภทที่สาม คืองานวิวาทะ สนับสนุนแนวการศึกษาประวัติศาสตร์ในแนวใดแนวหนึ่ง

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแนะนำวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งไม่จัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ แต่รับเอาบางส่วนมาจากแต่ละประเภทอย่างไรก็ตาม โดยรวมๆ แล้ว ข้าพเจ้าตั้งใจให้เป็นหนังสือวิชาการที่ มีชีวิตชีวา

 

จอห์น เอช. อาร์โนลด์

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์
  • แปลจากหนังสือ: History : A Very Short Introduction
  • ผู้เขียน: John H. Arnold
  • ผู้แปล: ไชยันต์ รัชชกูล
  • สำนักพิมพ์: อ่าน
  • จำนวนหน้า: 173 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — ตุลาคม 2560
  • ISBN: 9786167158716