"โดยที่หนังสือเล่มนี้มาจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะมีชื่อนักคิดและนักทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่ผู้อ่านทั่วไปซึ่งไม่ใช่นักวิชาการอาจจะไม่รู้จัก และเป็นธรรมดาอยู่เองที่ทฤษฎีซึ่งอาจารย์ไชยันต์ใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์การก่อรูปของรัฐไทยอาจจะยากแก่การทำความเข้าใจอยู่บ้าง แม้กระนั้น การยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมาประกอบฐานคิดในทางทฤษฎีก็ช่วยให้ผู้อ่านสามารถติดตามข้ออภิปรายได้อย่างสนุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉายภาพความสัมพันธ์ทางชนชั้นระหว่างเจ้า ขุนนาง เจ้าท้องถิ่น ตลอดจนนายซึ่งเป็นข้อต่อทางการเมืองระหว่างชนชั้นปกครองกับไพร่ การฉายภาพของการถ่ายโอนอำนาจจากนายไปยังเจ้าภาษีนายอากร การชี้ให้เห็นการเปลี่ยนระบบการลงโทษแบบเจ้าศักดินาเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายสมัยใหม่ และที่สำคัญที่สุดก็คือการพิเคราะห์รัฐในสยามในฐานะที่เป็นรัฐในระบบทุนนิยมรอบนอก"

— บางส่วนจากคำนำเสนอโดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ข้อมูลหนังสือ

  • อาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์: การก่อรูปรัฐไทยสมัยใหม่จากศักดินานิยมสู่ทุนนิยมรอบนอก (ปกอ่อน)
  • แปลจากหนังสือ: The Rise and Fall of the Thai Absolute Monarchy
  • ผู้เขียน: ไชยันต์ รัชชกูล
  • ผู้แปล: พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์
  • บรรณาธิการ: ไอดา อรุณวงศ์
  • สำนักพิมพ์: อ่าน
  • จำนวนหน้า: 270 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2560
  • ISBN: 9786167158709