นับแต่วาระแรกที่นิตยสารรายเดือน “อักษรสาส์น” ออกจำหน่ายแล้วเป็นต้นมา ทางกองบรรณาธิการได้รับจดหมายและข้อถามจากสมาชิกและผู้อ่านผู้สนใจในกรณีและในปัญหาต่างๆ ตลอดมาและกองบรรณาธิการก็ได้ตอบชี้แจงกรณีเหล่านั้นและไขปัญหาเหล่านั้นไปเป็นส่วนตัวโดยตรงยังท่านผู้ที่เขียนถามมาทั้งสิ้น ในบรรดาข้อถามและปัญหาเหล่านี้ มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่เนื่องด้วยเรื่องราวและปัญหาทางวรรณคดีและความเกี่ยวเนื่องระหว่างวรรณคดีกับสังคม ทั้งในยุคโบราณและในยุคปัจจุบัน คณะบรรณาธิการของนิตยสารนี้ได้พิจารณาเห็นว่า ถ้าได้ลงพิมพ์ข้อคำตอบดังกล่าวนี้ในนิตยสาร “อักษรสาส์น” เป็นการเผยแพร่ทั่วๆ ไปเป็นสาธารณะ ก็น่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งหลายไม่น้อยทีเดียว ฉะนั้น จึงได้มอบหมายให้ “อินทรายุธ” บรรณาธิการผู้กำกับแผนกวรรณคดีเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้เสียใหม่ และเลือกสรรเอาแต่ฉะเพาะข้อที่จะเป็นประโยชน์สาธารณะ พร้อมทั้งตกแต่งเพิ่มเติมข้อคิดข้อเปรียบเทียบอื่นๆ ประกอบเข้าใหม่ๆ อีกด้วย แผนก “ข้อคิดจากวรรณคดี” หรือ Reflections from Literature เกิดขึ้นมาด้วยเหตุอันนี้

ข้อมูลหนังสือ