น้ำป่า ต้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ ที่อิงอยู่กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 จนถึงปลาย พ.ศ. 2520 ซึ่งเป็นการบันทึกประสบการณ์ของนักศึกษาคนหนึ่ง นามว่า สมพร จันทรชัย ที่ได้เดินทางเข้าร่วมการต่อสู้ในเขตป่าเขากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี...

คำนำผู้เขียน สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

 

บทบันทึกเล่มนี้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเข้าป่าจับปืนของนักศึกษาหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่ให้อรรถรสในการอ่านที่แปลกไปจากหนังสือแนวเดียวกันหลายเล่ม ผมกล้าพูดได้ว่ามันเป็นหนังสือเล่มเดียวที่สามารถเก็บรายละเอียดในด้านต่างๆ ได้มากที่สุด เมื่อเทียบกับบรรดาหนังสือประเภทเดียวกันเท่าที่ผ่านตามา จึงเหมาะอย่างยิ่งที่ผู้สนใจศึกษาจะมีไว้บนชั้นหนังสือ เพื่อใช้อ้างอิงทั้งในปัจจุบันและอนาคต สมกับที่เป็นบทบันทึกของนักประวัติศาสตร์โดยแท้

คำนำเสนอ สุขุม เลาหพูนรังษี


บันทึกเล่มนี้ต้องถือว่าเผยแพร่ออกมาในห้วงเวลาอันเหมาะสมอย่างยิ่ง ด้วยว่ามันอาจช่วยให้เราได้รับรู้อารมณ์ความรู้สึก ความคิดความใฝ่ฝัน ความสมหวังผิดหวัง ความฮึกเหิมท้อแท้ ความสุขความเศร้า ความอ่อนด้อยความเจนจัด ความหาญกล้าขาดเขลา ฯลฯ ของเยาวชนคนหนุ่มสาวในยุคนั้น หลายคนเรียกคนรุ่นนี้ว่า 'คนเดือนตุลา' แต่ถ้าอ่านจากบันทึกของสหายสมพรเล่มนี้ ผมอยากจะเรียกพวกเขาว่าคนรุ่น The Lost Generation ในทุกความหมายของคำคำนี้ อันอาจทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าคนรุ่นนี้มาถึงจุดนี้ในเวลานี้ได้อย่างไร จุดที่พวกเขากำลังถูกประวัติศาสตร์ลบเลือนให้หายไปจากความทรงจำด้วยน้ำมือ ของพวกเขาเอง

คำตาม ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

 

เนื่องจากงานเขียนนี้ ผู้เขียนต้องการคงฐานะของวรรณกรรมที่มาจากบันทึกความทรงจำ โดยรักษารูปความทรงจำนั้นไว้ ดังนั้นหากมีข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนจากความรับรู้ในปัจจุบันอย่างไร ก็จะใช้วิธีหมายเหตุเป็นเชิงอรรถไว้ เช่นกันกับที่จะไม่มีการแก้ไขเนื้อเพลงต่างๆ ที่มีการยกมากล่าวถึงในเนื้อเรื่องเล่า ทั้งนี้ มิใช่เพียงด้วยเหตุผลว่าบทเพลงส่วนหนึ่งนั้นอาจไม่สามารถหาแหล่งอ้่างอิงที่แน่นอนตายตัวได้ แต่ที่สำคัญกว่าคือการจงใจปล่อยไว้ให้เป็นเสียงร้องในความทรงจำของผู้เขียน อาจถูก-ผิดจากต้นฉบับบทประพันธ์ดั้งเดิมอย่างไร แต่ขอให้เป็นที่เข้าใจร่วมกันว่ามันถูกต้องตรงตามที่บันทึกไว้ในความทรงจำของเขา – ผู้เขียนความทรงจำครั้งนั้น และเขียนหนังสือเล่มนี้ ที่สำนักพิมพ์อ่านมีความยินดีที่ได้เป็นผู้จัดพิมพ์

ต้นฉบับงานเขียนชิ้นนี้ มาถึงสำนักพิมพ์อ่านโดยที่ผู้เขียนได้ดำเนินการพร้อมสำหรับการจัดพิมพ์มาขั้นหนึ่งแล้ว คือมีการตรวจทานเนื้อหา ภาษา มีคำนำเสนออย่างดีโดยคุณสุขุม เลาหพูนรังษี และมีภาพประกอบในเนื้อเรื่อง ซึ่งวาดโดย “คุณประทีป รีบตามพรรค” และ “น้องญาดา” ดิฉันเพียงอาศัยคุณเนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ ร่วมเป็นคณะบรรณาธิการต่ออีกขั้น และอาศัยทีมศิลปกรรมที่ร่วมงานกันมานาน คือคุณวิทยา หาญวารีวงศ์ศิลป์ และ zerotwostudio มาช่วยกันทำให้พลังความหมายของตัวอักษรหลายร้อยหน้าแปรมาเป็นพลังลายเส้นนามธรรมบนปก

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนยังเสนอไว้ว่า ขอให้คุณชูศักด์ิ ภัทรกุลวณิชย์ เขียนคำนำด้วย แต่ครั้นเมื่อได้อ่านร่างที่คุณชูศักดิ์เขียนเสร็จ ดิฉันพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็น “คำตาม” มากกว่า เพราะเป็นความครุ่นคำนึงอันชวนให้รู้สึกอึ้ง ที่เกิดขึ้นตาม (และที่เกิดขึ้นเสมอมากับดิฉันซึ่งถูกจัดให้เป็นคนรุ่น “ตาม”) หลังจากที่ได้ “อ่าน” ความทรงจำของเขาผู้นี้ที่เป็นผู้หนึ่งในผู้คนรุ่นนั้น ความทรงจำอันเกิดขึ้นจากการอ่านความทรงจำร่วมห้าร้อยหน้า ดิฉันไม่เห็นว่า
ตัวเองจะต้องเขียนคำนำสำนักพิมพ์ (ซึ่งปกติจะเขียนหลังสุด)เพิ่มมาอีกต่อไป ครั้นจะให้เป็น “คำนำตาม” ก็กระไร
จึงเพียงแต่หมายเหตุไว้เท่านี้

หมายเหตุจากสำนักพิมพ์ ไอดา อรุณวงศ์

ข้อมูลหนังสือ

  • น้ำป่า: บันทึกการต่อสู้ในเขตป่าเทือกเขาบรรทัด
  • ผู้เขียน: สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
  • สำนักพิมพ์: อ่าน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2558
  • ISBN: 9786167158549