อยุธยาผ่านห้วงเวลาของการดำรงอยู่ 417 ปี สืบทอดผ่านผู้ปกครองมา 5 ราชวงศ์ ซึ่งในแต่ละราชวงศ์ล้วนมีความสำคัญและความหมายอย่างยิ่งต่อรูปแบบและความเป็นคนไทยในยุคปัจจุบัน การเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์อยุธยา จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ที่เรา ๆ ท่าน ๆ จำเป็นต้องย้อนกลับไปศึกษาและหาความรู้เกี่ยวกับมันให้ชัดเจน ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจัดหมวดหมู่ออกเป็น 4 ภาค..เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว ผู้อ่านจะพบว่า ในแต่ละภาคมีองค์รวมอยู่ในตัวมันเอง กล่าวคือ หากแยกส่วนออกมาอ่านออกมาพิจารณาแล้ว เราก็จะพบมันคือ ภาพรวมในประเด็นเหล่านั้นที่เป็นชื่อนำของภาคนั่นเอง”

ข้อมูลหนังสือ

  • เรื่องเล่าและตำนานอยุธยา อาณาจักรสยามสมัยรุ่งเรือง (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: วัฒนา ภาคสถาพร
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 614 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2560
  • ISBN: 9786167146928