ความเรียงว่าด้วยศาสนา” ของ ยอร์จ ทอมสัน ศาสตราจารย์ ผู้บรรยายวิชาการกรีกแห่งมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ซึ่งจิตร ภูมิศักดิ์ นักคิดนักเขียนคนสำคัญของไทย นำมาแปล นับเป็นความเรียงที่สำคัญชิ้นหนึ่งที่เผยให้เห็นและวิพากษ์คริสตศาสนาในมุมมองและทรรศนะซึ่งแนบแน่นกับกระบวนการทางสังคมผ่านการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ในมุมมองและท่าทีของ “ลัทธิมากซ์”

งานนิพนธ์ชิ้นนี้นับมีความสำคัญกับช่วงเวลาที่ผู้คน สังคม จารีต และศาสนามีความวิปริตแปรปรวนด้วยพฤติปฏิบัติ อันนำพาความเสื่อมมาสู่สถาบันศาสนาซึ่งเป็นสถาบันสำคัญ ด้วยมุมมองและทรรศนะอันตรงไปตรงมาต่อสิ่งที่ปรากฏและประจักษ์เห็น อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการฉุกคิดต่อท่าทีและความเชื่อในศาสนาถึงแก่นอันแท้จริงของมรรคปฏิบัติที่ถูกต้องดามมีเหตุมีผลโดยมิหลงงมงายต่อรูปลักษณ์ภายนอกอันฉาบฉวยและขยายโลกทรรศน์ ชีวทรรศน์ มุมมองให้กว้างขวางออกไปและเข้าใจถึงแก่นอันแท้จริงของสิ่งนั้นๆ

ข้อมูลหนังสือ