"จิตวิทยาและการทำใจทางพุทธศาสนา" สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่า "ปราศจากปัญญาก็ไม่มีฌาณ ปราศจากฌาณก็ย่อมไม่มีปัญญา" ผู้ใดมีทั้งปัญญาและฌาณย่อมอยู่ใกล้พระนิพพาน" พุทธวจนะข้อนี้ระบุชัดทีเดียวว่า การแสวงหาปัญญาพึงกระทำก่อนการปฏิบัติใด ๆ เพื่อทำใจตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้แม้ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา สามประการนี้จะเป็นอุปกรณ์ซึ่งกันและกันก็ตาม และปัญญาในกรณีนี้ คือ การศึกษาคำสอนว่าด้วยจิตของ พระพุทธศาสนา หรือที่พึงเรียกว่า จิตวิทยาของพุทธศาสนา นั่นเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • จิตวิทยาและการทำใจทางพุทธศาสนา
  • ผู้เขียน: สมัคร บุราวาศ
  • สำนักพิมพ์: ศยาม
  • จำนวนหน้า: 320 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — มกราคม 2565
  • ISBN: 9786167122434