“ผู้เขียนกล้าหาญทางสติปัญญา อย่างยากจะหานักคิดร่วมสมัยทาบได้ เขาพยายามผสมผสานภูมิปัญญาหลายสายเข้ามาเพื่อทำงานกับความขัดแย้งในสังคมมนุษย์ ทั้งควอนตั้งฟิสิคส์ จิตวิทยาสายคาล จุง เต๋า เซน รวมทั้งวิชาพ่อมดหมอผีจากอัฟริกาและชนพื้นเมืองต่างๆ ที่สำคัญมากก็คือการเจริญสติ และปัญญา เพื่อนำการตื่นรู้ เข้ามาสู่ปฏิบัติการทางการเมือง

เขาได้ตั้งสำนักของตนขึ้นและเรียกงานของตนว่า งานกระบวนการ Process Work หรือ ประชาธิปไตยเชิงลึก Deep Democracy คณะของเขาทำงานเพื่อลดความขัดแย้ง ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ ไม่นับการทำงานกับปัจเจกบุคคล เพื่อเยียวยาปมต่างๆ

หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือหลักของสำนักเขา ในแง่ของการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้น งานของสำนักนี้ เข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยหลายปีแล้ว และมีกลุ่มก้อนที่สนใจการบวนการนี้ และนำไปประยุกต์ใช้กันบ้างแล้ว

หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้คนเข้าใจประเด็นหลักของเขาชัดเจนขึ้น และจะช่วยให้การนำกระบวนการไปใช้แม่นยำขึ้นด้วย”

-ประชา หุตานุวัตร

ข้อมูลหนังสือ