หนังสือเล่มนี้จะนำท่านเดินทางไปยังส่วนต่างๆ ของโลก
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยมีคำถาม "ทำไม?" ทำหน้าที่
เป็นเหมือนไกด์นำทาง คำถามเหล่านี้เมื่อดูผิวเผินจะเหมือน
ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันเลย แต่เมื่อการเดินทางของเราสิ้นสุด
ลง เราจะนำเรื่องราวต่างๆ ที่เราจะได้พบระหว่างทางมาร้อย
เรียงเข้าด้วยกัน เพื่อให้เห็นเป็นภาพใหญ่ และเมื่อเราเข้าใจ
เรื่องราวเหล่านี้ดีแล้ว เราจะไปดูกันว่าเรื่องเล่าจากร่างกาย
เหล่านี้จะช่วยนำทางเราเดินสู่ปัจจุบัน และก้าวต่อไปในอนาคต
ได้อย่างไร

ข้อมูลหนังสือ