ชีวิตที่ฟื้นคืน เป็นนวนิยายขนาดยาวเลมสุดท้ายขอองยฟ ตอลสคอย
ซึ่งนักวิจารณ์ยุคใหม่เห็นตรงกันว่าหนังสือเล่มนี้เป็น shrapnel shell of a novel
นวนิยายที่เปรียบประดุจลูกระเบิกเปิดโปงสังคม ศาสนา การเมือง สถาบันตุลาการ
และสถาบันอื่นๆ ของรัสเซีย ศตวรรษที่ 18-19 อย่างส่งผลสะเทือนยิ่งแม้
ศาสนจักรรัสเซียได้ประกาศบรรพาชนียกรรม (excommunication) ขับตอลสตอย
จากศาสนจักรรัสเซียออร์ธอดอกซ์ แต่สิ่งงที่ท่นนำเสนอล้วนเป็นข้อเท็จจริง
ที่กระตุ้นเตือนสังคม และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรัสเซีย
ในเวลาต่อมา

ข้อมูลหนังสือ

  • ชีวิตที่ฟื้นคืน (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: Resurrection
  • ผู้เขียน: Leo Tolstoy
  • ผู้แปล: สดใส
  • สำนักพิมพ์: ทับหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 642 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2565
  • ISBN: 9786165904643