หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเหมาะกับคนทั่วไป และผู้สนใจการฝึกจิตรวมทั้งผู้มีประสบการณ์ด้านสมาธิภาวนาด้วย ทั้งนี้โดยคัดสรรเนื้อหาจากคำบรรยายของท่านอาจารย์พุทธทาสในที่ต่างๆ มาร้อยเรียงและจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติ ขออนุโมทนา คุณประชา หุตานุวัตร บรรณาธิการ หนังสือเล่มนี้ ซึ่งมีความดำริที่จะคัดสรรคำบรรยายของท่านอาจารย์พุทธทาสในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ มานำเสนอแก่คนรุ่นใหม่ โดยถือเอาเล่มนี้เป็นประเดิมของโครงการนี้

- พระไพศาล วิสาโล

ข้อมูลหนังสือ