การดัดแปลงศึกษา (adaptation studies) คือศาสตร์ที่ศึกษาปรากฏการณ์การดัดแปลงผ่านมุมมองสหวิทยาการ แต่เดิมการดัดแปลงศึกษาหยั่งราก อยู่ในวรรณกรรมศึกษา ทําให้ผู้ศึกษางานดัดแปลงส่วนใหญ่มุ่งวิเคราะห์ความเหมือนต่างกับวรรณกรรมต้นฉบับ ต่อมาการดัดแปลงศึกษาเติบโตขึ้นโดยอาศัยองค์ความรู้ และนักวิชาการจากหลากหลายสาขา ในที่นี้การดัดแปลงศึกษาครอบคลุมสามมิติด้วย กันคือ

1.มิติวิชาการที่พินิจการดัดแปลงจากมุมมองทฤษฎีและองค์ความรู้ที่มีมาก่อน 

2.มิติอุตสาหกรรมที่พิจารณาการดัดแปลงในฐานะสินค้า มีผู้สร้างสรรค์ เจ้าของทุน ผู้ขาย และผู้ซื้อ และ 

3.มิติศิลปวัฒนธรรมที่มองการดัดแปลงในฐานะปรากฏการณ์ ในสื่อและวัฒนธรรมร่วมสมัย

ข้อมูลหนังสือ

  • เขียนด้วยเงา เล่าด้วยแสง: วรรณกรรมกับการดัดแปลงการศึกษา
  • ผู้เขียน: นัทธนัย ประสานนาม
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 412 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2564
  • ISBN: 9786165825665