เป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากรอบแนวคิดแบบก้าวหน้า (Growth Mindset) ว่าคืออะไร สำคัญอย่างไร และเราจะนำมาปรับใช้กับชีวิตคนธรรมดาได้อย่างไร และผู้เขียนได้ยกตัวอย่างประสบการณ์จริงในการนำเอาแนวคิดนี้ไปใช้กับตัวเองและประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาคนอื่นๆ รวมถึงได้นำเอาแนวคิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จดีกว่าและเร็วกว่า เช่น แนวคิดเรื่องการตั้งเป้าหมายแบบ OKRs (Objective & Key Results) ที่ตั้งเป้าท้าทายและมีแรงบันดาลใจ การคต้นหาคุณค่าในตัวเองตามแนวคิดของอิคิไก (Ikigai) รวมถึงแนะนำแนวทางการนำเอาความรู้ในหนังสือเล่มนี้ไปปรับใช้กับแต่ละคน

ข้อมูลหนังสือ