ความเรียงเรื่อง "ต้านอำนาจรัฐ" (Resistance to Civil Government) เล่มนี้ เป็นข้อเขียนชิ้นที่โด่งดังที่สุดของ "เฮนรี่ เดวิด ธอโร" ซึ่งเขาเขียนความเรียงชิ้นนี้ หลังจากถูกจับกุมคุมขังในกรณีที่ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายภาษี ซึ่งธอโรถือว่าเงินนี้จะถูกนำไปเพื่อใช้ทำสงครามอันไร้มนุษยธรรมกับเม็กซิโก และใช้ในการล่าทาส เขาถือว่าหลักการทางจริยธรรมเป็นอาณาจักรส่วนตัวของพลเมืองทุกผู้ในฐานะที่เป็นปัจเจกชน ส่วนรัฐบาลนั้นคือผู้กดขี่ซึ่งพยายามจะเข้าควบคุมบังคับโดยการใช้กฎหมาย

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ยังมีความเรียงอีกสามชิ้น คือ "ชีวิตที่ขาดหลักการ" (Life Without Principle), "สีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วง" (Autumnal Tints), และ "การเดิน" (Walking) ความเรียงของธอโรมีความสำคัญประเด็นต่าง ๆ ที่เขาหยิบยกขึ้นมานั้น นอกจากจะท้าทายและเสนอแนะให้แก่คนร่วมสมัยแล้ว แม้ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ล้าสมัย ว่าด้วยเรื่องคุณค่าของมนุษย์ ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตของมนุษย์ สังคม อำนาจรัฐ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ข้อเขียนของเขายังคงความยิ่งใหญ่อยู่ สำนวนการเขียนและลีลาการนำเสนอซึ่งตรงไปตรงมา เข้มข้น สละสลวย และกระตุ้นเร้าจินตนาการที่สามารถเขย่าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนได้อย่างถึงรากถึงโคน!

ข้อมูลหนังสือ

  • ต้านอำนาจรัฐและความเรียงสามชิ้น (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: Resistance to Civil Government and Other Writing
  • ผู้เขียน: Henry David Thoreau
  • ผู้แปล: พจนา จันทรสันติ
  • สำนักพิมพ์: ทับหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2563
  • ISBN: 9786165656443