จิตร ภูมิศักดิ์ เป็นบุคลาธิษฐานที่เต็มไปด้วยความนอกคอก ความเป็นนักวิชาการนอกคอกที่มีเสน่ห์เย้ายวนใจกวักมือเรียกนักวิชาการในคอกอย่างเราอยู่ไหวๆตลอดเวลา อะไรคือคอกนักวิชาการที่จิตรแยกไป ผมคิดว่ามี 3 อย่างที่สำคัญคือ... ดันที่หนึ่ง คือ คอกที่แยกนักวิชาการออกจากสัจธรรม อันที่สอง คือ คอกที่แยกนักวิชาการออกจากประชาชน อันที่สาม คือ คอกที่แยกนักวิชาการออกจากการเมืองต่อต้านระบบ สารบัญ ปาฐกถานำ 72 ปี จิตร ภูมิศักดิ์ เสียมกุก คือใคร ? จิตร ภูมิศักดิ์ นักวิชาการนอกคอก ฟื้นความหลัง จิตร ภูมิศักดิ์ ข้อพึงพิจารณ์ในวรรณคดีพิพาท ระหว่างจิตร ภูมิศักดิ์กับพระวรเวทย์พิสิฐ

ข้อมูลหนังสือ