ภาวะผู้นำ 5 ระดับ เริ่มต้นด้วยการพูดถึงภาพรวมของภาวะผู้นำแต่ละระดับ และมีแบบประเมินผลเพื่อให้ทราบว่าคุณมีภาวะผู้นำในระดับไหน จากนั้นจะเจาะลึกภาวะผู้นำแต่ละระดับ โดยนำเสนอข้อดีและข้อเสีย สิ่งที่ควรทำที่สุดในแต่ละระดับ กฎทองเรื่องภาวะผู้นำในระดับนั้นๆ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาตนเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • ภาวะผู้นำ 5 ระดับ
  • แปลจากหนังสือ: The 5 Levels Of Leadership
  • ผู้เขียน: John C. Maxwell
  • ผู้แปล: วันดี อภิรักษ์ธนากร
  • สำนักพิมพ์: Nation Books
  • จำนวนหน้า: 322 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 8 — กุมภาพันธ์ 2561
  • ISBN: 9786165157438