วรรณกรรมคลาสสิกของโลก "อาชญากรรมกับการลงทัณฑ์" เป็นเรื่องราวการต่อสู้ภายในจิตใจ เป็นนามธรรม เป็นปรัชญา เมื่ออ่านจบแล้วอาจมีคำถามมากมายติดค้างอยู่ในใจ เช่น ศีลธรรมคืออะไร เราสมควรใช้อะไรมาเป็นมาตรวัดความดีความเลว เราควรจะถืออะไรเป็นประทีปของชีวิต ค่าของตัวเรามองได้จากแง่มุมใด ความรู้และเหตุผลของมนุษย์เพียงพอกับปัญหาการดำรงชีวิตของเราแล้วหรือ คำถามเหล่านี้เป็นคำถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นมนุษย์ เป็นคำถามที่ไม่มีวันจะตายไปจากมนุษยชาติ ซึ่งผู้เขียนได้ถ่ายทอดผ่านพฤติกรรมต่างๆ ของตัวละครได้อย่างงดงามยอดเยี่ยม

ข้อมูลหนังสือ