สามัญชนในทุกประเทศย่อมมีชีวิตเข้าผูกพันกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นธรรมดาที่ต้องรู้ทันสถานการณ์บ้านเมือง ถึงอาจไม่ลึกซึ้ง แต่ควรมากพอให้สามารถปรับตัวได้ในทุกภาวะ ทั้งช่วงเฟื่องฟูหรือเกิดวิกฤติ

ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิตสาขาเศรษศาสตร์ ที่ตลอดหลายทศวรรษของชีวิตการทำงานในแวดวงสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ท่านมีหลักคิดและทัศนคติต่อหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ และทุกทัศนะเป็นที่น่าไปขบคิดต่อยอด เพื่อให้เราสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างไม่ยากเกิน

ข้อมูลหนังสือ