"เมื่อใดที่ผึ้ง หมดไปจากโลก
เมื่อนั้นมนุษย์เหลือเวลาเพียงสี่ปีที่จะมีชีวิต"

แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ข้อมูลหนังสือ