Viet Nam 

ประวัติศาสตร์ของประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอีกแห่งหนึ่งและเป็นอีกหนึ่งประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่นกันประเทศเวียดนามมีประวัติการสร้างประเทศที่น่าศึกษาอย่างมาก ประเทศนี้ต้องผ่านการต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชของตนตลอดกว่า 2 พันปีทีเดียว ที่ประเทศนี้ต้องเกิดศึกสงครามมาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนนับแต่โบราณ ตั้งแต่การทำสงครามกับจีน สงครามกับอาณาจักรใกล้เคียงจนถึงสงครามในยุคสมัยปัจจุบันเช่น สงครามกับญี่ปุ่น สงครามกับฝรั่งเศส และ สงครามเพื่อการรวมแผ่นดินจากการถูกแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ ที่มีสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซง หรือที่เรียกว่าสงครามเวียดนาม กว่าจะได้เป็นเวียดนามที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยสมบูรณ์

ข้อมูลหนังสือ

  • history of VIETNAM ประวัติศาสตร์เวียดนาม (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: รงรอง วงศ์โอบอ้อม
  • สำนักพิมพ์: torch
  • จำนวนหน้า: 304 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2562
  • ISBN: 9786164971097