โบราณคดี อดีต มนุษย์และสังคม ชื่อหนังสือเล่มนี้มาจากความตั้งใจของผู้เขียน ที่จะนำเสนอโบราณคดีในฐานะสาขาวิชาที่ศึกษา
อดีต ที่เกิดจากความสนใจที่ลึกซึ้ง จนกลายเป็นวัฒนธรรมของ มนุษย์ และโบราณคดีในฐานะที่เป็นสิ่งสะท้อนถึงโลกทัศน์ของ สังคม
ที่มีส่วนในการสร้างอดีต ดังนั้นการศึกษาโบราณคดีจึงไม่เพียงศึกษาอดีตเท่านั้น เพราะในขณะเดียวกันยังเป็นการทำความเข้าใจผู้คนและสังคม 
ที่ใฝ่หาและค้นคว้าเกี่ยวกับอดีตไปด้วยในตัว 

ข้อมูลหนังสือ

  • โบราณคดี อดีต มนุษย์และสังคม
  • ผู้เขียน: พจนก กาญจนจันทร
  • สำนักพิมพ์: ศยามปัญญา
  • จำนวนหน้า: 458 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2565
  • ISBN: 9786164860704